Pomoc prawna – Adwokat Katarzyna Janiak

Zapewniamy pomoc prawników w sprawach regulowanych przez Kodeks karny, który reguluje działania i kwestie odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Podstawowymi źródłami, służącymi za odwołania w przypadku postępowania karnego są: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy. Istotnym aktem jest także ustawa Kodeks karny skarbowy. Wszelkie te przepisy, składające się na szeroko pojęte prawo karne cechują funkcje takie jak: ochronna, sprawiedliwości, gwarancyjna, kompensacyjna, a także prewencyjna.

W ramach czynności, które podejmuje prawnik z naszej kancelarii z Piaseczna, w ramach postępowania karnego wchodzi wsparcie w:
• szeroko pojętych sprawach karnych, w tym również karnych gospodarczych, o wykroczenia oraz z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
• postaci obrony oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
• postaci obrony skazanych w postępowaniu wykonawczym;
• formie reprezentowania oskarżycieli prywatnych i posiłkowych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.

Nasz prawnik udziela wsparcia klientom indywidualnym oraz biznesowym zapewniając pomoc na poszczególnych etapach postępowania karnego, między innymi w czasie postępowania dowodowego pod nieobecność oskarżonego, w trakcie śledztwa i dochodzenia w zakresie prowadzenia postępowań karnych, ale udzielamy także pomocy podejrzanym oraz świadkom i pokrzywdzonym. Objaśniamy naszym Klientom jak przebiegają kolejne etapy prowadzenia postępowania karnego, z jakich elementów się składają i w jaki sposób będą uczestniczyć w danej sprawie – w zależności od roli jaką mają.

Oprócz doradztwa prawnego wobec naszych Klientów proponujemy również pomoc w postacie reprezentowania nie tylko przed sądami, ale także właściwymi organami administracyjnymi. Działamy przy tym na rzecz osób dorosłych, ale też w sprawach karnych nieletnich – przy czym na zadach określonych w Kodeksie karnym odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Osoby nieletnie, które dopuszczą się czynu zabronionego po ukończeniu 15 roku życia również mogą odpowiadać na zasadach określonych w przedmiotowym kodeksie w konkretnych sytuacjach (określonych w stosownych artykułach).

Nasi prawnicy wyjaśniają Klientom wszelkie możliwe kary, które grożą im (jeśli są oskarżonymi lub podejrzanymi), a także przysługujące prawa i obowiązki – w przypadku każdej roli w jakiej występują w danym procesie (pokrzywdzony, świadek, itp.). Jednocześnie zapoznajemy z możliwymi rozwiązaniami danej sytuacji, mając na względzie interes Klienta oraz obowiązujące przepisy prawa.

Oferujemy pomoc prawą przede wszystkim w następujących obszarach prawa:

 • Prawo karne
 • Sprawy cywilne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo spadkowe
 • Prawo gospodarcze
 • Prawo administracyjne
 • Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo karne

Oferujemy pomoc klientom indywidualnym i biznesowym w przypadku postępowania karnego. Nasza kancelaria w Piasecznie udziela wsparcia w postaci porad prawnych oraz reprezentowania Klienta przed sądami i organami administracyjnymi. Reprezentujemy oskarżonych, podejrzanych, pokrzywdzonych oraz udzielamy wsparcia świadkom. Pomagamy na kolejnych etapach prowadzenia sprawy, w tym w postępowaniu przygotowawczym, wykonawczym oraz sądowym. Ponadto dokładnie wyjaśniamy te aspekty postępowania, które bezpośrednio dotykają naszych Klientów z uwzględnieniem przysługujących praw i obowiązków.

Prawo cywilne

Szereg czynności, które podejmujemy każdego dnia podlegają z reguły pod prawo cywilne, regulujące szeroko pojęte stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami fizycznymi a prawnymi. W naszej kancelarii prawnej w Piasecznie udzielamy wsparcia w sprawach między innymi o alimenty, o separację, o władzę rodzicielską, rozwodowych, itp. Mamy pełną świadomość, iż stera rodzinna jest szczególnie newralgiczną kwestią, dlatego zapewniamy podczas prowadzenia sprawy pełną dyskrecję i poufność oraz wysoką kulturę osobistą naszych prawników.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód i separację
 • podział majątku wspólnego po rozwodzie
 • alimenty,
 • sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy związane z ojcostwem i macierzyństwem
 • uzyskanie zezwolenia na dokonanie czynności prawnej w imieniu małoletniego

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku
 • przyjęcie lub odrzucenie spadku
 • stwierdzenie nieważności testamentu
 • dochodzenie zachowku
 • zabezpieczenie spadku
 • dział majątku spadkowego

Prawo gospodarcze

 • bieżąca, stała obsługa prawna przedsiębiorców,
 • reprezentacja w sprawach sądowych z zakresu prawa gospodarczego
 • sporządzanie i opiniowanie projektów uchwał, umów handlowych,
 • sporządzanie opinii prawnych

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie przed organami administracji i sądami administracyjnymi wszystkich instancji,
 • sporządzanie odwołań, zażaleń, skarg na decyzje administracyjne,
 • sporządzenie pism, wniosków lub innych dokumentów na potrzeby procedur administracyjnych,

Prawo ubezpieczeń społecznych

 • sporządzanie w imieniu płatników składek i ubezpieczonych odwołań od decyzji organów rentowych (m. in. ZUS, KRUS) oraz reprezentacja przed sądami wszystkich instancji w zakresie:
  • Podlegania ubezpieczeniom społecznym
  • Emerytur, w tym wcześniejszych emerytur i świadczeń przedemerytalnych
  • Zasiłków: macierzyńskich, chorobowych, opiekuńczych, pogrzebowych, wyrównawczych oraz świadczenia rehabilitacyjnego
  • Rent: z tytułu niezdolności do pracy, rodzinnych, socjalnych
  • Restrukturyzacji zadłużenia, abolicji, rozłożenia na raty, umorzenia
  • Ustalania kapitału początkowego i stażu pracy
  • Świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Janiak

NIP: 1231400496

Biuro: ul. T. Kościuszki 33 lok. 218, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie

Adres korespondencji: ul. Ostrówik 26, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie

Poniedziałek - Piątek: 9 - 17